Pahlawan-Pahlawan Mamluk

CODE: N1212-05
NAME: PAHLAWAN-PAHLAWAN MAMLUK
AUTHOR:  MU'MIN JARNI
PRICE: RM24.00 (S'MSIA) / RM27.00 (SABAH/SARAWAK)